• http://www.dongshengnews.com/news619177/
 • http://www.dongshengnews.com/news393531/
 • http://www.dongshengnews.com/news232906/
 • http://www.dongshengnews.com/news474768/
 • http://www.dongshengnews.com/news257269/
 • http://www.dongshengnews.com/news549499/
 • http://www.dongshengnews.com/news637742/
 • http://www.dongshengnews.com/news842459/
 • http://www.dongshengnews.com/news551907/
 • http://www.dongshengnews.com/news754579/
 • http://www.dongshengnews.com/news786527/
 • http://www.dongshengnews.com/news940905/
 • http://www.dongshengnews.com/news970318/
 • http://www.dongshengnews.com/news236864/
 • http://www.dongshengnews.com/news936939/
 • http://www.dongshengnews.com/news647753/
 • http://www.dongshengnews.com/news308805/
 • http://www.dongshengnews.com/news446851/
 • http://www.dongshengnews.com/news40476/
 • http://www.dongshengnews.com/news122002/
 • http://www.dongshengnews.com/news338078/
 • http://www.dongshengnews.com/news617487/
 • http://www.dongshengnews.com/news425569/
 • http://www.dongshengnews.com/news672394/
 • http://www.dongshengnews.com/news988877/
 • http://www.dongshengnews.com/news248195/
 • http://www.dongshengnews.com/news439693/
 • http://www.dongshengnews.com/news341181/
 • http://www.dongshengnews.com/news761786/
 • http://www.dongshengnews.com/news663082/
 • http://www.dongshengnews.com/news432831/
 • http://www.dongshengnews.com/news946389/
 • http://www.dongshengnews.com/news876421/
 • http://www.dongshengnews.com/news369527/
 • http://www.dongshengnews.com/news315167/
 • http://www.dongshengnews.com/news425441/
 • http://www.dongshengnews.com/news66715/
 • http://www.dongshengnews.com/news442252/
 • http://www.dongshengnews.com/news269599/
 • http://www.dongshengnews.com/news820003/
 • http://www.dongshengnews.com/news397790/
 • http://www.dongshengnews.com/news885635/
 • http://www.dongshengnews.com/news781534/
 • http://www.dongshengnews.com/news927846/
 • http://www.dongshengnews.com/news122074/
 • http://www.dongshengnews.com/news980992/
 • http://www.dongshengnews.com/news155716/
 • http://www.dongshengnews.com/news322769/
 • http://www.dongshengnews.com/news654229/
 • http://www.dongshengnews.com/news151067/
 • http://www.dongshengnews.com/news229011/
 • http://www.dongshengnews.com/news709452/
 • http://www.dongshengnews.com/news411548/
 • http://www.dongshengnews.com/news649214/
 • http://www.dongshengnews.com/news90671/
 • http://www.dongshengnews.com/news684467/
 • http://www.dongshengnews.com/news915163/
 • http://www.dongshengnews.com/news79445/
 • http://www.dongshengnews.com/news584387/
 • http://www.dongshengnews.com/news185008/
 • http://www.dongshengnews.com/news431991/
 • http://www.dongshengnews.com/news974571/
 • http://www.dongshengnews.com/news757235/
 • http://www.dongshengnews.com/news723175/
 • http://www.dongshengnews.com/news96196/
 • http://www.dongshengnews.com/news614167/
 • http://www.dongshengnews.com/news352339/
 • http://www.dongshengnews.com/news714936/
 • http://www.dongshengnews.com/news344948/
 • http://www.dongshengnews.com/news620934/
 • http://www.dongshengnews.com/news893023/
 • http://www.dongshengnews.com/news836042/
 • http://www.dongshengnews.com/news454102/
 • http://www.dongshengnews.com/news743419/
 • http://www.dongshengnews.com/news28013/
 • http://www.dongshengnews.com/news30450/
 • http://www.dongshengnews.com/news544678/
 • http://www.dongshengnews.com/news457657/
 • http://www.dongshengnews.com/news226872/
 • http://www.dongshengnews.com/news670843/
 • http://www.dongshengnews.com/news581286/
 • http://www.dongshengnews.com/news435226/
 • http://www.dongshengnews.com/news598293/
 • http://www.dongshengnews.com/news598121/
 • http://www.dongshengnews.com/news868847/
 • http://www.dongshengnews.com/news199549/
 • http://www.dongshengnews.com/news651700/
 • http://www.dongshengnews.com/news82583/
 • http://www.dongshengnews.com/news491299/
 • http://www.dongshengnews.com/news58427/
 • http://www.dongshengnews.com/news953241/
 • http://www.dongshengnews.com/news953201/
 • http://www.dongshengnews.com/news791829/
 • http://www.dongshengnews.com/news947036/
 • http://www.dongshengnews.com/news108188/
 • http://www.dongshengnews.com/news524506/
 • http://www.dongshengnews.com/news667392/
 • http://www.dongshengnews.com/news294189/
 • http://www.dongshengnews.com/news208036/
 • http://www.dongshengnews.com/news619228/
 • http://www.dongshengnews.com/news18419/
 • http://www.dongshengnews.com/news447462/
 • http://www.dongshengnews.com/news447665/
 • http://www.dongshengnews.com/news54956/
 • http://www.dongshengnews.com/news198381/
 • http://www.dongshengnews.com/news869780/
 • http://www.dongshengnews.com/news780856/
 • http://www.dongshengnews.com/news560253/
 • http://www.dongshengnews.com/news251123/
 • http://www.dongshengnews.com/news335912/
 • http://www.dongshengnews.com/news188774/
 • http://www.dongshengnews.com/news428020/
 • http://www.dongshengnews.com/news872319/
 • http://www.dongshengnews.com/news432486/
 • http://www.dongshengnews.com/news506328/
 • http://www.dongshengnews.com/news162568/
 • http://www.dongshengnews.com/news335003/
 • http://www.dongshengnews.com/news657944/
 • http://www.dongshengnews.com/news643691/
 • http://www.dongshengnews.com/news332870/
 • http://www.dongshengnews.com/news516425/
 • http://www.dongshengnews.com/news474986/
 • http://www.dongshengnews.com/news880022/
 • http://www.dongshengnews.com/news449644/
 • http://www.dongshengnews.com/news570401/
 • http://www.dongshengnews.com/news397112/
 • http://www.dongshengnews.com/news870418/
 • http://www.dongshengnews.com/news27506/
 • http://www.dongshengnews.com/news128163/
 • http://www.dongshengnews.com/news165070/
 • http://www.dongshengnews.com/news204049/
 • http://www.dongshengnews.com/news613108/
 • http://www.dongshengnews.com/news887600/
 • http://www.dongshengnews.com/news236773/
 • http://www.dongshengnews.com/news390594/
 • http://www.dongshengnews.com/news617729/
 • http://www.dongshengnews.com/news531111/
 • http://www.dongshengnews.com/news536779/
 • http://www.dongshengnews.com/news916693/
 • http://www.dongshengnews.com/news584835/
 • http://www.dongshengnews.com/news688327/
 • http://www.dongshengnews.com/news147219/
 • http://www.dongshengnews.com/news946353/
 • http://www.dongshengnews.com/news368211/
 • http://www.dongshengnews.com/news953086/
 • http://www.dongshengnews.com/news987361/
 • http://www.dongshengnews.com/news901935/
 • http://www.dongshengnews.com/news552824/
 • http://www.dongshengnews.com/news536899/
 • http://www.dongshengnews.com/news580859/
 • http://www.dongshengnews.com/news870390/
 • http://www.dongshengnews.com/news990613/
 • http://www.dongshengnews.com/news140020/
 • http://www.dongshengnews.com/news116660/
 • http://www.dongshengnews.com/news109480/
 • http://www.dongshengnews.com/news725747/
 • http://www.dongshengnews.com/news987194/
 • http://www.dongshengnews.com/news632909/
 • http://www.dongshengnews.com/news347318/
 • http://www.dongshengnews.com/news897157/
 • http://www.dongshengnews.com/news969418/
 • http://www.dongshengnews.com/news81138/
 • http://www.dongshengnews.com/news256002/
 • http://www.dongshengnews.com/news495492/
 • http://www.dongshengnews.com/news560984/
 • http://www.dongshengnews.com/news216939/
 • http://www.dongshengnews.com/news719779/
 • http://www.dongshengnews.com/news98503/
 • http://www.dongshengnews.com/news921813/
 • http://www.dongshengnews.com/news429139/
 • http://www.dongshengnews.com/news185598/
 • http://www.dongshengnews.com/news602843/
 • http://www.dongshengnews.com/news10348/
 • http://www.dongshengnews.com/news634298/
 • http://www.dongshengnews.com/news270956/
 • http://www.dongshengnews.com/news208029/
 • http://www.dongshengnews.com/news146940/
 • http://www.dongshengnews.com/news459907/
 • http://www.dongshengnews.com/news714640/
 • http://www.dongshengnews.com/news501335/
 • http://www.dongshengnews.com/news211188/
 • http://www.dongshengnews.com/news959441/
 • http://www.dongshengnews.com/news837937/
 • http://www.dongshengnews.com/news633161/
 • http://www.dongshengnews.com/news308042/
 • http://www.dongshengnews.com/news506865/
 • http://www.dongshengnews.com/news602749/
 • http://www.dongshengnews.com/news358857/
 • http://www.dongshengnews.com/news702542/
 • http://www.dongshengnews.com/news355575/
 • http://www.dongshengnews.com/news743109/
 • http://www.dongshengnews.com/news803526/
 • http://www.dongshengnews.com/news113344/
 • http://www.dongshengnews.com/news150349/
 • http://www.dongshengnews.com/news925958/
 • http://www.dongshengnews.com/news395500/
 • http://www.dongshengnews.com/news781569/
 • http://www.dongshengnews.com/news554420/
 • http://www.dongshengnews.com/news788180/
 • http://www.dongshengnews.com/news428436/
 • http://www.dongshengnews.com/news932082/
 • http://www.dongshengnews.com/news660259/
 • http://www.dongshengnews.com/news259094/
 • http://www.dongshengnews.com/news648724/
 • http://www.dongshengnews.com/news843765/
 • http://www.dongshengnews.com/news552201/
 • http://www.dongshengnews.com/news29235/
 • http://www.dongshengnews.com/news562173/
 • http://www.dongshengnews.com/news89353/
 • http://www.dongshengnews.com/news634214/
 • http://www.dongshengnews.com/news752393/
 • http://www.dongshengnews.com/news527873/
 • http://www.dongshengnews.com/news169390/
 • http://www.dongshengnews.com/news864195/
 • http://www.dongshengnews.com/news295453/
 • http://www.dongshengnews.com/news585634/
 • http://www.dongshengnews.com/news550804/
 • http://www.dongshengnews.com/news638520/
 • http://www.dongshengnews.com/news780433/
 • http://www.dongshengnews.com/news562385/
 • http://www.dongshengnews.com/news868484/
 • http://www.dongshengnews.com/news387059/
 • http://www.dongshengnews.com/news494685/
 • http://www.dongshengnews.com/news786128/
 • http://www.dongshengnews.com/news201258/
 • http://www.dongshengnews.com/news154306/
 • http://www.dongshengnews.com/news8157/
 • http://www.dongshengnews.com/news921228/
 • http://www.dongshengnews.com/news190307/
 • http://www.dongshengnews.com/news675987/
 • http://www.dongshengnews.com/news254133/
 • http://www.dongshengnews.com/news778133/
 • http://www.dongshengnews.com/news730776/
 • http://www.dongshengnews.com/news766582/
 • http://www.dongshengnews.com/news298869/
 • http://www.dongshengnews.com/news831757/
 • http://www.dongshengnews.com/news434848/
 • http://www.dongshengnews.com/news888591/
 • http://www.dongshengnews.com/news372471/
 • http://www.dongshengnews.com/news493271/
 • http://www.dongshengnews.com/news452919/
 • http://www.dongshengnews.com/news630345/
 • http://www.dongshengnews.com/news451775/
 • http://www.dongshengnews.com/news885435/
 • http://www.dongshengnews.com/news748465/
 • http://www.dongshengnews.com/news266281/
 • http://www.dongshengnews.com/news789522/
 • http://www.dongshengnews.com/news616971/
 • http://www.dongshengnews.com/news323521/
 • http://www.dongshengnews.com/news662528/
 • http://www.dongshengnews.com/news740170/
 • http://www.dongshengnews.com/news717653/
 • http://www.dongshengnews.com/news669806/
 • http://www.dongshengnews.com/news334184/
 • http://www.dongshengnews.com/news908093/
 • http://www.dongshengnews.com/news268222/
 • http://www.dongshengnews.com/news431880/
 • http://www.dongshengnews.com/news157355/
 • http://www.dongshengnews.com/news219064/
 • http://www.dongshengnews.com/news687118/
 • http://www.dongshengnews.com/news756180/
 • http://www.dongshengnews.com/news623764/
 • http://www.dongshengnews.com/news100627/
 • http://www.dongshengnews.com/news751731/
 • http://www.dongshengnews.com/news619720/
 • http://www.dongshengnews.com/news948843/
 • http://www.dongshengnews.com/news805490/
 • http://www.dongshengnews.com/news312816/
 • http://www.dongshengnews.com/news482205/
 • http://www.dongshengnews.com/news251354/
 • http://www.dongshengnews.com/news171180/
 • http://www.dongshengnews.com/news829763/
 • http://www.dongshengnews.com/news405302/
 • http://www.dongshengnews.com/news547563/
 • http://www.dongshengnews.com/news698871/
 • http://www.dongshengnews.com/news336197/
 • http://www.dongshengnews.com/news389365/
 • http://www.dongshengnews.com/news240799/
 • http://www.dongshengnews.com/news223085/
 • http://www.dongshengnews.com/news287620/
 • http://www.dongshengnews.com/news530381/
 • http://www.dongshengnews.com/news644122/
 • http://www.dongshengnews.com/news577649/
 • http://www.dongshengnews.com/news107465/
 • http://www.dongshengnews.com/news817018/
 • http://www.dongshengnews.com/news536259/
 • http://www.dongshengnews.com/news363060/
 • http://www.dongshengnews.com/news873799/
 • http://www.dongshengnews.com/news448709/
 • http://www.dongshengnews.com/news918820/
 • http://www.dongshengnews.com/news119505/
 • http://www.dongshengnews.com/news350839/
 • http://www.dongshengnews.com/news139673/
 • http://www.dongshengnews.com/news378868/
 • http://www.dongshengnews.com/news918099/
 • http://www.dongshengnews.com/news369641/
 • http://www.dongshengnews.com/news165057/
 • http://www.dongshengnews.com/news802689/
 • http://www.dongshengnews.com/news121596/
 • http://www.dongshengnews.com/news366892/
 • http://www.dongshengnews.com/news76440/
 • http://www.dongshengnews.com/news513672/
 • http://www.dongshengnews.com/news627364/
 • http://www.dongshengnews.com/news754714/
 • http://www.dongshengnews.com/news441714/
 • http://www.dongshengnews.com/news772773/
 • http://www.dongshengnews.com/news832825/
 • http://www.dongshengnews.com/news804895/
 • http://www.dongshengnews.com/news910552/
 • http://www.dongshengnews.com/news535906/
 • http://www.dongshengnews.com/news295136/
 • http://www.dongshengnews.com/news397207/
 • http://www.dongshengnews.com/news243793/
 • http://www.dongshengnews.com/news909706/
 • http://www.dongshengnews.com/news857142/
 • http://www.dongshengnews.com/news925383/
 • http://www.dongshengnews.com/news850834/
 • http://www.dongshengnews.com/news54263/
 • http://www.dongshengnews.com/news374294/
 • http://www.dongshengnews.com/news161127/
 • http://www.dongshengnews.com/news88123/
 • http://www.dongshengnews.com/news305180/
 • http://www.dongshengnews.com/news958822/
 • http://www.dongshengnews.com/news683315/
 • http://www.dongshengnews.com/news69908/
 • http://www.dongshengnews.com/news137014/
 • http://www.dongshengnews.com/news257505/
 • http://www.dongshengnews.com/news157412/
 • http://www.dongshengnews.com/news684471/
 • http://www.dongshengnews.com/news680190/
 • http://www.dongshengnews.com/news486403/
 • http://www.dongshengnews.com/news299400/
 • http://www.dongshengnews.com/news25072/
 • http://www.dongshengnews.com/news276367/
 • http://www.dongshengnews.com/news26534/
 • http://www.dongshengnews.com/news754179/
 • http://www.dongshengnews.com/news86980/
 • http://www.dongshengnews.com/news135461/
 • http://www.dongshengnews.com/news895595/
 • http://www.dongshengnews.com/news731863/
 • http://www.dongshengnews.com/news332738/
 • http://www.dongshengnews.com/news718115/
 • http://www.dongshengnews.com/news885829/
 • http://www.dongshengnews.com/news839820/
 • http://www.dongshengnews.com/news310574/
 • http://www.dongshengnews.com/news519300/
 • http://www.dongshengnews.com/news299652/
 • http://www.dongshengnews.com/news581797/
 • http://www.dongshengnews.com/news153545/
 • http://www.dongshengnews.com/news322560/
 • http://www.dongshengnews.com/news155052/
 • http://www.dongshengnews.com/news959923/
 • http://www.dongshengnews.com/news498598/
 • http://www.dongshengnews.com/news635644/
 • http://www.dongshengnews.com/news808396/
 • http://www.dongshengnews.com/news982362/
 • http://www.dongshengnews.com/news485164/
 • http://www.dongshengnews.com/news576978/
 • http://www.dongshengnews.com/news951903/
 • http://www.dongshengnews.com/news28401/
 • http://www.dongshengnews.com/news411616/
 • http://www.dongshengnews.com/news69105/
 • http://www.dongshengnews.com/news899530/
 • http://www.dongshengnews.com/news954637/
 • http://www.dongshengnews.com/news374762/
 • http://www.dongshengnews.com/news294709/
 • http://www.dongshengnews.com/news119759/
 • http://www.dongshengnews.com/news235793/
 • http://www.dongshengnews.com/news961057/
 • http://www.dongshengnews.com/news869536/
 • http://www.dongshengnews.com/news395617/
 • http://www.dongshengnews.com/news850212/
 • http://www.dongshengnews.com/news404580/
 • http://www.dongshengnews.com/news368556/
 • http://www.dongshengnews.com/news523244/
 • http://www.dongshengnews.com/news656159/
 • http://www.dongshengnews.com/news300519/
 • http://www.dongshengnews.com/news193867/
 • http://www.dongshengnews.com/news891042/
 • http://www.dongshengnews.com/news897391/
 • http://www.dongshengnews.com/news666874/
 • http://www.dongshengnews.com/news243696/
 • http://www.dongshengnews.com/news901482/
 • http://www.dongshengnews.com/news813315/
 • http://www.dongshengnews.com/news639303/
 • http://www.dongshengnews.com/news263926/
 • http://www.dongshengnews.com/news339054/
 • http://www.dongshengnews.com/news649251/
 • http://www.dongshengnews.com/news975716/
 • http://www.dongshengnews.com/news923103/
 • http://www.dongshengnews.com/news928027/
 • http://www.dongshengnews.com/news828122/
 • http://www.dongshengnews.com/news13075/
 • http://www.dongshengnews.com/news886530/
 • http://www.dongshengnews.com/news379014/
 • http://www.dongshengnews.com/news17411/
 • http://www.dongshengnews.com/news259662/
 • http://www.dongshengnews.com/news832130/
 • http://www.dongshengnews.com/news930387/
 • http://www.dongshengnews.com/news735158/
 • http://www.dongshengnews.com/news138544/
 • http://www.dongshengnews.com/news153186/
 • http://www.dongshengnews.com/news446339/
 • http://www.dongshengnews.com/news671271/
 • http://www.dongshengnews.com/news857290/
 • http://www.dongshengnews.com/news678750/
 • http://www.dongshengnews.com/news875316/
 • http://www.dongshengnews.com/news263525/
 • http://www.dongshengnews.com/news993512/
 • http://www.dongshengnews.com/news291423/
 • http://www.dongshengnews.com/news92377/
 • http://www.dongshengnews.com/news979957/
 • http://www.dongshengnews.com/news877188/
 • http://www.dongshengnews.com/news994900/
 • http://www.dongshengnews.com/news80126/
 • http://www.dongshengnews.com/news825349/
 • http://www.dongshengnews.com/news842477/
 • http://www.dongshengnews.com/news878093/
 • http://www.dongshengnews.com/news733933/
 • http://www.dongshengnews.com/news807284/
 • http://www.dongshengnews.com/news405771/
 • http://www.dongshengnews.com/news51784/
 • http://www.dongshengnews.com/news37747/
 • http://www.dongshengnews.com/news282186/
 • http://www.dongshengnews.com/news696653/
 • http://www.dongshengnews.com/news367042/
 • http://www.dongshengnews.com/news906395/
 • http://www.dongshengnews.com/news479697/
 • http://www.dongshengnews.com/news296768/
 • http://www.dongshengnews.com/news48979/
 • http://www.dongshengnews.com/news930817/
 • http://www.dongshengnews.com/news261737/
 • http://www.dongshengnews.com/news340187/
 • http://www.dongshengnews.com/news49628/
 • http://www.dongshengnews.com/news761698/
 • http://www.dongshengnews.com/news865716/
 • http://www.dongshengnews.com/news68213/
 • http://www.dongshengnews.com/news695893/
 • http://www.dongshengnews.com/news495250/
 • http://www.dongshengnews.com/news759239/
 • http://www.dongshengnews.com/news822551/
 • http://www.dongshengnews.com/news781507/
 • http://www.dongshengnews.com/news804875/
 • http://www.dongshengnews.com/news97363/
 • http://www.dongshengnews.com/news514832/
 • http://www.dongshengnews.com/news279018/
 • http://www.dongshengnews.com/news171804/
 • http://www.dongshengnews.com/news765651/
 • http://www.dongshengnews.com/news367065/
 • http://www.dongshengnews.com/news670237/
 • http://www.dongshengnews.com/news459260/
 • http://www.dongshengnews.com/news990771/
 • http://www.dongshengnews.com/news553410/
 • http://www.dongshengnews.com/news39147/
 • http://www.dongshengnews.com/news687545/
 • http://www.dongshengnews.com/news271918/
 • http://www.dongshengnews.com/news759700/
 • http://www.dongshengnews.com/news317230/
 • http://www.dongshengnews.com/news470762/
 • http://www.dongshengnews.com/news84569/
 • http://www.dongshengnews.com/news564670/
 • http://www.dongshengnews.com/news6742/
 • http://www.dongshengnews.com/news186884/
 • http://www.dongshengnews.com/news701875/
 • http://www.dongshengnews.com/news377976/
 • http://www.dongshengnews.com/news978441/
 • http://www.dongshengnews.com/news786774/
 • http://www.dongshengnews.com/news60232/
 • http://www.dongshengnews.com/news545624/
 • http://www.dongshengnews.com/news237699/
 • http://www.dongshengnews.com/news1744/
 • http://www.dongshengnews.com/news413324/
 • http://www.dongshengnews.com/news533430/
 • http://www.dongshengnews.com/news948570/
 • http://www.dongshengnews.com/news314941/
 • http://www.dongshengnews.com/news548994/
 • http://www.dongshengnews.com/news970421/
 • http://www.dongshengnews.com/news577367/
 • http://www.dongshengnews.com/news717425/
 • http://www.dongshengnews.com/news27191/
 • http://www.dongshengnews.com/news713104/
 • http://www.dongshengnews.com/news261556/
 • http://www.dongshengnews.com/news112139/
 • http://www.dongshengnews.com/news8913/
 • http://www.dongshengnews.com/news997764/
 • http://www.dongshengnews.com/news57402/
 • http://www.dongshengnews.com/news125963/
 • http://www.dongshengnews.com/news761360/
 • http://www.dongshengnews.com/news799991/
 • http://www.dongshengnews.com/news125479/
 • http://www.dongshengnews.com/news318576/
 • http://www.dongshengnews.com/news806627/
 • http://www.dongshengnews.com/news183760/
 • http://www.dongshengnews.com/news969021/
 • http://www.dongshengnews.com/news839473/
 • http://www.dongshengnews.com/news249673/
 • http://www.dongshengnews.com/news57895/
 • http://www.dongshengnews.com/news904861/
 • http://www.dongshengnews.com/news166360/
 • http://www.dongshengnews.com/news383614/
 • http://www.dongshengnews.com/news847048/
 • 适马CP+展示11款L卡口Art镜头及MC-21转接环
  单反入门

  适马CP+展示11款L卡口Art镜头及MC-21转接环

  适马这11款L卡口镜头将于年内陆续补充到L系统中,徕卡SL及松下S1/S1R相机将很快用上这些L卡口镜头。相比于使用转接环转接镜头,这种原生的卡口将会提供更高的接口强度及稳定性。此...

  阅读(58) 2020-02-17

  佳能CP+展示EOS RP及六款研发RF镜头
  单反入门

  佳能CP+展示EOS RP及六款研发RF镜头

  为庆祝2020年在东京举办的奥林匹克运动会,佳能推出了这款金色限量版的EOS RP相机。但这款相机只在日本发售,新机限量5000台。此外,佳能正在研发6款RF镜头,这6款镜头分别为RF 15-...

  阅读(144) 2020-02-17

  尼康博物馆将于4月2日举办特展
  单反入门

  尼康博物馆将于4月2日举办特展

  尼康博物馆宣布将于2019年4月2日至6月29日期间举办全新的“尼康博物馆特展”,展出包括测风经纬仪(1930)、尼克尔16.5mm F8鱼眼镜头(1941)、尼康S Black(1951)、尼康50mm天文相机(1971年...

  阅读(193) 2020-02-17

  富士XF 33mm F1.0 R WR镜头体积到底有多大!
  单反入门

  富士XF 33mm F1.0 R WR镜头体积到底有多大!

  富士XF 33mm F1.0 R WR镜头近日亮相CP+ 2019展会。这款镜头从2015年就已经传闻四起,时至今日富士却还未将它发布。或许富士是看到了XF 35mm F2 R WR镜头所获得的巨大成功,改变了原先的计划...

  阅读(110) 2020-02-17

  Blackmagic发布URSA Mini Pro G2摄影机
  单反入门

  Blackmagic发布URSA Mini Pro G2摄影机

  3月6日,Blackmagic Design宣布推出第二代URSA Mini Pro摄影机——URSA Mini Pro 4.6K G2,它搭载全新设计电子元件以及拥有15挡动态范围的新款Super 35mm 4.6K图像传感器,可支持高达每秒300帧的高帧率...

  阅读(104) 2020-02-17

  SmallHD推出新款Focus 7相机用显示器
  单反入门

  SmallHD推出新款Focus 7相机用显示器

  美国监视器制造商SmallHD刚刚推出了其新款7英寸显示器的相机型号,配备1000尼特显示屏,并提供双电池插槽。新款Focus 7具有1920x1200的分辨率,并且能够接收高达4K 30p的视频信号。 Smal...

  阅读(141) 2020-02-17

  佳能将更加专注于全画幅无反相机领域
  单反入门

  佳能将更加专注于全画幅无反相机领域

  早在2018年年初的时候,佳能声称将进一步扩充单反相机产品线,以提升佳能无反相机的销量。而在过去的七八个月时间内,佳能却更加地忙于发布全画幅无反相机及镜头,而单反产品线...

  阅读(55) 2020-02-17

  『样张』大疆Mavic Air无人机实拍样张欣赏
  单反入门

  『样张』大疆Mavic Air无人机实拍样张欣赏

  2018年1月底,大疆发布“御” Mavic Air无人机。其中,Mavic Air相机采用1/2.3英寸1200万像素CMOS传感器。至于其拍照性能如何呢,下面让我们通过DPReview一组实拍样张具体感受一下吧。 参数:...

  阅读(194) 2020-02-17

  松下将在NAB展会期间召开新闻发布会
  单反入门

  松下将在NAB展会期间召开新闻发布会

  据外媒报道,松下已定于拉斯维加斯时间4月7日下午1点在NAB展会期间召开新闻发布会。关于松下此次新闻发布会的更多细节尚未披露。松下或许将会发布GH5、GH5s的新版升级固件,抑或是...

  阅读(172) 2020-02-17